Назив тима

Чланови тима

Тим за самовредновање

Педагог (руководилац) , Зорица Керезовић (записничар)  Лидија Миловановић, Светлана Живановић , Љиљана Васковић, Биљана Ристић, представник ШО Марина Павловић, представник Савета родитеља Ивана Јуруковић, Ученички парламент

Стручни актив за развојно планирање

 Маријана Качаревић (руководилац) , Ивана Максиновић (записничар), педагог, Марина Павловић, Владимир Шакић, представник ШО Слађана Јанић, представник Савета родитеља Ивица Васковић, УП

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика

Дефектолог (руководилац), Дејан Качаревић (записничар),Секретар школе, директор, педагог Горан Аврамовић, Данијела Мијаиловић, Снежана Јаковљевић, Роса Малић, Снежана Симић, Валентина Милетић,УП, представник Савета родитеља Јасмина Гајић, предстаник ШО Александар Јовичић,  као и сви запослени у школи.

Тим за инклузивно образовање

Дефектолог (руководилац), Александра Ћирица  (записничар),  педагог, Томислав Цакић, Данијела Мијаиловић, Валенитина Милетић Тарабановић, представник Савета родитеља Марија Илић, учитељи и наставници, УП

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Марко Тодоровић (руководилац), Бранка Јокић (записничар) , педагог, Симић Снежана,  руководиоци и чланови стручних већа и одељенских већа,  Тања Вићовац, Јовка Дивац, Љиљана Васковић, Горан Зељић , представник ШО-Александра Јовичић, УП

Тим за професионални развој

Данијела Николић (руководицац), Сања Михајловић (записничар), педагог, Ана Марија Ћућа, Јелена Радомировић, Анико Ленђел, Слађана Ристић,УП, представник Савета родитеља Жаклина Стојиљковић, представник савета родитеља ШО-Чедомирка Васић

Тим за обезбеђивање квалитета развоја установе

Директор (руководилац), Весна Лазаревић (записничар), педагог, Бојан Јанковић, Марко Вукадиновић, Марина Недељковић, руководиоци и чланови стручних већа и одељенских већа,представник Савета родитеља Јелена Ђорђевић и сви запослени у школи, представник ШО-Мајсторовић Катарина, УП